Vedtekter for Stiftelsen Gamle Tønsberg


§1.
Stiftelsen Gamle Tønsberg er en alminnelig, selvstendig og selveiende stiftelse, stiftet den 1. mars 1968 med sete i Tønsberg. Stiftelsen har et urørlig grunnfond på NOK 1 000 000 og skiftende medlemstall. Kapitalen og avkastningen av denne som er kommet fra Slottsfjellets Venner skal øremerkes aktiviteter på og rundt Slottsfjellet. Støttemedlemmene hefter kun for kontingenten. Grunnfondets avkastning, kontingenter, pengebidrag og andre inntekter kan til enhver tid brukes i Stiftelsens øyemed og disponeres av styret.

§2.
Stiftelsens formål er å medvirke til å bevare bymiljøer, bygninger og steder av kulturhistorisk verdi i Tønsberg. Stiftelsen skal ta aktiv del i praktiske oppgaver som kan bidra til å fremme byens kulturhistorie. Stiftelsen kan gi ikke økonomiske påskjønnelser/utmerkelser til eierne av gamle bygninger eller eiendommer. Stiftelsen skal også bidra til å vedlikeholde ruinene av Tunsberghus og Slottsfjelltårnet. Styret kan knytte til seg fagmiljøer/fagpersoner ved behov.

§3.
Stiftelsen har en medlemsordning. Som støttemedlemmer kan opptas personer, foreninger, selskap, bedrifter og institusjoner. Medlemskontingenten fastsettes av styret. Støttemedlemmer kan delta i råd eller komitéer tilknyttet stiftelsen.

§4.
Styret skal bestå av 8 medlemmer; hvorav maksimalt 5 er av samme kjønn, og 8 varamedlemmer hvorav maksimalt 5 er av samme kjønn, som velges for 4 år av gangen.
Et medlem med personlig varamedlem oppnevnes av Tønsberg kommune.
Et av styrets medlemmer bør inneha antikvarisk, kulturhistorisk og eller arkitekt kunnskaper.
Styret velger styrets leder, nestleder, sekretær og kasserer (forretningsfører). Sistnevnte behøver ikke være medlem av styret. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Stiftelsen forpliktes ved underskrift av fungerende leder. Styret kan oppnevne særskilte arbeidsgrupper.

§5.
Styret har møte når styreleder finner det nødvendig, eller når 3 av styrets medlemmer krever det. Styret fører protokoll over sine forhandlinger og protokollen godkjennes i det påfølgende styremøtet.

 

§6
Styret disponerer det vedtatte budsjettet. Investeringer eller bevilgninger ut over det som er vedtatt i budsjett og eller i arbeidsprogram/handlingsplan, må godkjennes av et enstemmig styre.

§7.
Hvert år innen utgangen av april måned avholdes et åpent styremøte der støttemedlemmer innkalles spesielt hvor styret orienterer om driften, økonomien og styrets sammensetning. Støttemedlemmer kan kommentere driften og foreslå fokusområder for kommende år. Det er til slutt styret som har ansvaret for å følge opp dette.

På det årlige åpne styremøtet fremlegges følgende:
Årsberetning.
Regnskap for foregående år.
Budsjett for kommende år, herunder den fastsatte støttemedlemskontingenten.
Arbeidsprogram/handlingsplan for kommende år.
Orientering om årets valg av styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til §4.

§8.
Vedtektsendringer, herunder oppløsning av stiftelsen, kan vedtas av styret. For gyldig vedtak kreves 4/5 flertall blant styrets medlemmer.

§9.
Ved oppløsning av stiftelsen skal stiftelsens midler anvendes til byens vel i samråd med Tønsberg kommune.

 

Total Views: 15 ,